آیین نامه امتحانات دوره های ابتدایی و راهنمایی تحصیلی

 

آیین نامه امتحانات دوره های ابتدایی و راهنمایی تحصیلی

این آیین نامه با توجه به رویکردهای جدید در ارزشیابی های پیشرفت تحصیلی و به منظور افزایش پایداری و کاربست آموخته ها در حل مسایل زندگی به ارزشیابی های مستمر ، آزمونهای عملکرد تکالیف ، فعالیتهای خارج از کلاس مرتبط با درس توجه و اهمیت ارایه بازخوردهای اصلاحی به دانش آموزان در جریان یادگیری را در کنار ارایۀ نمرات امتحانات پایانی آشکار کرده است . پژوهشکدۀ تعلیم و تربیت حسب نظر شورای عالی آموزش و پرورش ارزشیابی از این طرح را انجام و گزارشهای مربوط را تهیه کرد . در گزارش نهایی پژوهشکده اعلام شده است که بر اساس ابزارهایی مشابه ابزارهای اندازه گیری صلاحیتهای پایه دانش آموزان در طرح تیمز و طرح .A.B.C ، صلاحیتهای دانش آموزان مشمول طرح در نمونه ای تقریباً یکسان از سایر دانش آموزان اندازه گیری و مقایسه شده است و در مجموع پایداری و مهارت کاربست اموخته ها در دانش آموزان مشمول طرح از سایر دانش آموزان بیشتر بوده است .

مدیران و معلمان نیز آیین نامۀ جدید را مناسب و بر امتحانات قبلی ارجح می دانند . اولیاء دانش آموزان آیین نامه قدیم را ترجیح داده اند و عقیده دارند که اگر تعداد دفعات امتحانی بیشتر باشد انگیزۀ یادگیری در دانش آموزان افزایش می یابد . 

با توجه به گزارش پژوهشکده تعلیم و تربیت ، شورای عالی آموزش و پرورش در جلسه ششصد و پنجاه و سه مورخ 17/6/79مقرر داشت که آیین نامه جدید از سال تحصیلی 81-80 در کلیه مدارس ابتدایی و راهنمای تحصیلی به اجرا گذاشته شود و معاونت آموزشی با همکاری معاونت برنامه ریزی و نیروی انسانی و سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی نسبت به آموزش مدیران و معلمان و انجام فعالیتهای توجیهی اقدام و مقدمات لازم برای اجرای کامل آیین نامه جدید را از سال تحصیلی 81-80 فراهم کند . بنابراین کلیه مدارس و مناطق مجری آزمایشی آیین نامه از سال تحصیلی 80-79 ، آن را به صورت قطعی اجرا کردند و سایر مناطق آموزشی نیز اجازه یافتند با اخذ موافقت از مدیر کل آموزش و پرورش استان آیین نامه جدید را در سال تحصیلی 80-79 اجرا نمایند .

این آیین نامه از سال تحصیلی 80-81 در کلیه مدارس ابتدایی و راهنمایی تحصیلی کشور بصورت قطعی به مرحله اجرا در می آید و آیین نامه قبلی (موسوم به امتحانات سه ثلثی) ملغی اعلام می گردد . لازم است مدیران محترم مدارس بر عملکرد معلمان به ویژه در انجام ارزشیابی های مستمر نظارت کنند و نتیجه آن را در ارزشیابی از کار معلمان دخالت دهند .

امید است با توجیه اولیای دانش آموزان و آموزش معلمان و مدیران مدارس ، این آیین نامه به خوبی اجرا و روز به روز بر دقت ارزشیابی های مستمر افزوده شود . در پایان از کلیه مدیران ، معلمان ، دانش آموزان ، مسئولان ادارات و گروه های تحقیق و ارزشیابی که در جریان تهیه ، تدوین و تصویب این آیین نامه مشارکت فعالی داشتند قدردانی و تشکر می شود .

 

دبیرخانه شورای عالی آموزش و پرورش

 فصل اول- هدف :

 در آموزش ابتدایی و راهنمایی تحصیلی ، ارزشیابی از فعالیت های آموزشی و پرورشی از وظایف معلمان است که به منظور کارآیی و اثر بخشی مدارس و مشارکت فعال دانش آموزان در فرآیند یاددهی و یادگیری جهت نیل به هدفهای زیر انجام می پذیرد .

1- ارزیابی مستمر پیشرفت تحصیلی و تربیتی دانش آموزان .

2- آگاه ساختن دانش آموزان از میزان پیشرفت تحصیلی و تربیتی خود و نیز مطلع ساختن اولیای آنان از وضعیت تحصیلی فرزندانشان .

3- پرورش استعدادها و پرورش روحیه تلاش ، ابتکار و رقابتهای سالم در دانش آموزان .

4- حصول اطمینان از تحقق شرایط لازم به منظور ارتقای دانش آموزان به پایه تحصیلی بالاتر .

5- بدست آوردن قسمتی از اطلاعات مورد نیاز برای ارزشیابی از کیفیت و محتوای برنامه های آموزشی ، روشها و وسایل تدریس و کار مدارس .

6- تشخیص استعدادها و علائق دانش آموزان به منظور راهنمایی آنان در فعالیتهای آینده .

فصل دوم- کلیات :

 

ماده 1- امتحانات دوره های ابتدایی و راهنمایی تحصیلی در دو نوبت برگزار می شود ، امتحانات نوبت اول لغایت دهم بهمن ماه و امتحانات نوبت دوم لغایت پایان خرداد ماه هر سال برگزار خواهد شد . در ایام امتحانات نوبت اول کلاسهای درس دایر خواهد بود . در امتحانات نوبت دوم دایر بودن کلاسهای درس الزامی نیست .

تبصره 1- امتحان پایانی نوبت اول از مطالب تدریس شده همان نوبت و امتحان نوبت دوم از تمام محتوای کتاب درسی به عمل می آید .

تبصره 2- نمره امتحان هر درس در نوبت اول با احتساب ضریب یک و در نوبت دوم با احتساب ضریب 2 در کارنامه درج می گردد .

 ماده 2- نمره امتحان هر درس در هر نوبت میانگین نمره امتحان پایانی و نمره ارزشیابی مستمر همان نوبت خواهد بود که بر مبنای 20 مشخص می شود . ضمناً چنانچه نمره دانش آموزی پس از محاسبه میانگین نمره ارزشیابی مستمر و پایانی در هر یک از نوبتهای امتحانی داخلی به صورت اعشاری بود معلم مربوطه می تواند با توجه به وضعیت درسی دانش آموز در کلاس به هر نحو که صلاح می داند نمره وی را سرراست کند .

تبصره 1- نمره ارزشیابی مستمر با توجه به میزان مشارکت دانش آموز در فعالیتهای یادگیری از طریق بررسی تکالیف درسی ، انجام پرسشهای تدریجی ، بررسی فعالیت های مرتبط با درس خارج از کلاس و نظایر آن تعیین می شود و حداقل 5 نمره از نمره ارزشیابی مستمر به فعالیت های خارج از کلاس اختصاص می یابد . معلم موظف است حداکثر ده روز قبل از برگزاری امتحانات هر نوبت نمره ارزشیابی مستمر را به دفتر مدرسه تحویل دهد .

ضمناً معلمان باید نمره های ثبت شده در دفتر خصوصی را در صورت مرخصی یا انتقال از طریق مدرسه به معلم جدید تحویل دهند .

تبصره 2- نمره امتحانی نوبت شهریور ماه صرفاً بر مبنای امتحان پایانی خواهد بود و نمره ارزشیابی مستمر دخالت نخواهد داشت .

تبصره 3- درامتحان نهایی پایه سوم راهنمایی تحصیلی به شرطی نمره ارزشیابی مستمر نوبت دوم مؤثر خواهد بود که نمره امتحان پایانی کمتر از هفت نباشد .

تبصره 4- دانش آموزی که به علت غیبت موجه (ثبت نام بدون حضور در کلاس با مجوز کمیسیون خاص اداره آموزش و پرورش ، بیماری و نظایر آن) در طول هر یک از نوبتهای امتحانی اول و دوم فاقد نمره ارزشیابی مستمر است و لیکن در امتحانات پایانی نوبت های مذکور دارای نمره امتحانی است ، نمره امتحان پایانی وی عیناً به جای نمره ارزشیابی مستمر منظور می گردد .

تبصره 5- نمره ارزشیابی مستمر دانش آموزی که قبل از برگزاری امتحانات پایانی با رعایت مقررات از مدرسه ای به مدرسه دیگر منتقل شود ، توسط معلم مدرسه مقصد بر اساس ارزشیابی های وی و ارزشیابی های معلم مدرسه قبلی (در صورت وجود) تعیین می شود .

تبصره 6- مدیر مدرسه موظف است در طول هر نوبت حداقل یک بار (حدود یکماه قبل از امتحانات) دانش آموز و ولی وی را از نتایج ارزشیابی مستمر هر درس مطلع نماید .

 ماده 3- نمره امتحان دانش آموزان در هر درس در نوبت های اول و دوم توسط معلم بر اساس نمره ارزشیابی مستمر و نمره امتحان پایانی تعیین می شود این نمره بوسیله معلم در لیست نمره ها ثبت و امضاء می شود و حداکثر 10روز بعد از خاتمه امتحانات هر نوبت تسلیم دفتر مدرسه می گردد .

 

ماده 4- نمره های امتحانی نوبت های اول ، دوم و تجدیدی و نمره انضباط حداکثر یک ماه پس از خاتمه امتحانات هر نوبت در دفتر امتحانات پلمپ شدۀ مدرسه و کارنامه تحصیلی دانش آموزان در ستونهای جداگانه و بدون خدشه و قلم خوردگی با جوهر مشکی و با دقّت ثبت می شود .

تبصره 1- نام و نام خانوادگی مدیر مدرسه و مسؤول ثبت نمرات در ذیل کارنامه دانش آموزان و دفتر امتحانات درج و حداکثر یک ماه پس از اعلام نتیجه قطعی امتحانات هر دانش آموز به امضای مدیر و مسؤول ثبت نمرات می رسد و با مهر مدرسه مهر می گردد.

تبصره 2- نمونۀ دفتر امتحانات و کارنامۀ تحصیلی دانش آموزان توسط وزارت آموزش و پرورش تهیه و پس از تأیید کمیسیون معین شورای عالی آموزش و پرورش به مناطق آموزشی کشور ابلاغ می شود .

 ماده 5- دفتر امتحانات مدرسه باید حداکثر دو ماه پس از پایان سال تحصیلی توسط فردی که از سوی اداره آموزش و پرورش مأمور می شود بررسی ، مسدود ، مهر و امضاء گردد .

 

ماده 6- چنانچه معلم مربوط ظرف یک هفته پس از انجام هر امتحان ، به هر علتی اوراق امتحانی را تصحیح نکند ، مدیر مدرسه ضمن گزارش موضوع به ادارۀ متبوع باید به تشخیص خود اوراق امتحانی را جهت تصحیح در اختیار یکی از معلمان واجد شرایط قرار دهد .

 

/ 0 نظر / 41 بازدید