مؤلفه های رفتاری مدیرمدرسه

مؤلفه های رفتاری مدیرمدرسه

 • مؤلفه های رفتار حمایتی مدیرمدرسه:
 • مدیر مکمل معلمان می باشد
 • مدیر استقلال معلمان را مورد تشویق قرار می دهد
 • مدیر برای کمک به معلمان بیش از حد خود کار می کند
 • مدیر پس از زمان مدرسه و برای کمک به معلمان در هنگام نیاز به کمک، در دسترس می باشد
 • مدیر از انتقاد سازنده استقبال می کند
 • مدیر در جستجوی رفاه معلمان می باشد
 • مدیر به پیشنهادات معلمان گوش فرا می دهد و آنها را می پذیرد
 • مدیر با معلمان بصورت برابر برخورد می کند
 • مدیر برای قدردانی از معلمان بیش از حد کار می کند
 • مدیر نظریات پیشنهادی معلمان را پذیرفته و به کار می برد
 • مدیر به وسیله سخت کوشی خود، خود را الگو قرار می دهد
 • مؤلفه های رفتار هدایتی مدیر مدرسه
 • مدیر به شدت حکمرانی می کند
 • مدیر به شدت معلمان را نظارت و کنترل می کند
 • مدیر اشتباهات معلمان را تصحیح می کند
 • مدیر به شدت زمان های ورود را کنترل می کند
 • مدیر هر کاری که معلمان انجام می دهند، نظارت و کنترل می کند
 • مدیر به شدت فعالیتهای معلمان را بررسی می کند
 • مؤلفه های رفتار محدودیتی مدیر مدرسه
 • معلمان مسئول کارهای پرمشغله می باشند
 • وظایف روزمره مانع از کار تدریس می شوند
 • کارهای کاغذبازی اداری در مدرسه خسته کننده است
 • وظایف غیر تدریسی تعیین شده، بیش از حد است
/ 0 نظر / 25 بازدید